POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dla klientów salonu i serwisu Voyager Group:
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO), respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Pragniemy podkreślić, że Voyager Group szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisów internetowych Voyager Group zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

Broszura informacyjna dla Klientów Jeep i Alfa Romeo
Broszura informacyjna dla klientów marki Mazda
Polityka prywatności dla klientów serwisu Mercedes-Benz Duda-Cars

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorami Danych Osobowych są Voyager Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała 20, 61-023 Poznań. Wszelkie zapytania w sprawie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: iod@voyagergroup.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) złożenia oferty, przygotowania wyceny, zawarcia i wykonywania umów
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO b.

b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

c) zapewnienia dostępu do żądanej usługi, a także w celu umożliwienia Voyager Group przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości jej realizacji
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na postawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

d) przekazywania informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności Voyager Group Sp. z o.o., oraz spółek Grupy Fiat i Mazda Polska, oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz Voyager Group, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów. Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz wiadomości SMS.
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

e) monitorowania statystyk przy użyciu m.in. IP komputera, danych demograficznych. Dodatkowe dane pozyskujemy przez narzędzie Google Analytics zapewniane przez Google Ireland Limited oraz przez narzędzie Facebook pixel zapewniane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites.

f) Archiwizacji oraz dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. tj. na postawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem następujących terminów:

a) w przypadkach określonych w lit. a), c) i f) – do czasu przedawnienia roszczeń;
b) w przypadku określonym w lit b) – przez okres 5 lat;
c) w przypadkach określonych w lit. d) i e) – do czasu odwołania udzielonej zgody.

4. Cookies

Wejście na strony internetowe Serwisu powoduje wyświetlenie się komunikatu z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy pomocy narzędzi cookies. W przypadku jej udzielenia, włączone zostaną cookies odpowiedzialne za zbieranie danych w celach statycznych i marketingowych (odpowiednio lit. a i b poniżej).
Zmiana decyzji odnośnie do korzystania z plików cookies jest możliwa poprzez ich wyłączenie za pośrednictwem linku w stopce „Zmieniam decyzję co do cookies”.
Jeśli chcesz usunąć już zapisane cookie:
1. w Chrome lub w Firefox kliknij w pasku adresu strony na ikonkę kłódki, przejdź do informacji o cookies i je usuń.
2. dla pozostałych przeglądarek – poszukaj pomocy np. „jak usunąć cookie w przeglądarce x”.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody i usunięcia już zapisanych cookie mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Pliki cookies przetwarzają dane osobowe w celu:
a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Ireland Limited); cookies wygasają po 2 latach, natomiast dane na poziomie użytkownika zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics po 50 miesiącach;
b) marketingu własnych produktów lub usług w serwisie Facebook (administrator cookies: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA), przechowywane przez 3 miesiące;
c) od czasu do czasu dla optymalizacji serwisu;
d) do śledzenia anonimowych danych o ruchu na stronie za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

5. Zasady korzystania z bloga

1. Voyager Group Sp. z o.o. prowadzi blog internetowy jako jego administrator, dostępny pod adresem: https://www.voyagergroup.pl/blog/ (dalej jako: „Blog”), na którym publikuje artykuły oraz aktualne informacje dotyczące jego oferty, z opcją pozostawiania komentarzy przez Użytkowników strony.
2. Komentarze Użytkowników moderowane są przez administratora Bloga.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
4. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
a) zawierają wulgaryzmy,
b) obrażają administratora, komentujących lub inne osoby;
c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych, w tym zawierające dane osobowe.
5. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
6. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarz:
a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
c) propagujących przemoc;
d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
8. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w pkt. 7 administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym fakcie ich autora.
9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga administratora oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

6. Profilowanie

Administratorzy Danych Osobowych nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

7. Skutki ewentualnego braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych „To pole jest wymagane” jako “obowiązkowe”, zamawiana usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana, a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej usługi.

8. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą usługą i działaniami marketingowymi, jak również usługodawców świadczących usługi na rzecz Administratorów Danych Osobowych w tym: księgowych, dostawców usług hostingowych oraz usług pocztowych i kurierskich, jak również firmy świadczące usługi opieki nad Serwisem WWW.
b) przez osoby trzecie w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji;
c) po uprzednim uzyskaniu zgody – przez Sieci sprzedaży FCA Poland S.A. i Mazda Polska, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Administratorzy Danych Osobowych nie udostępniają danych do ani ich nie przekazują do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
b) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.